برداشتن رحم با لاپاروسکوپی ( هیسترکتومی لاپاراسکوپیک)
مرداد ۲۲, ۱۳۹۶

عنوان آزمایشی

ادلیزاتشلسزسظئسد طالشُغلشایئشد یشینعاشیتذئشد سیشاسیش

دارطدزرلشادزشسدزایشسیشسالی لشاسز اشلزاشسلی