پیش بینی تاریخ زایمان
تیر ۲۱, ۱۳۹۶
هیستروسالپنگوگرافی یا عکس رنگی رحم
تیر ۲۳, ۱۳۹۶

ارزیابی مایع منی

یکی از مهمترین راه های تشخیصی در بررسی اولیه باروری مردان آزمایش مایع منی است. برای این آزمایش از افراد درخواست می شود که نمونه منی به صورت استریل در فاصله زمانی ۵-۲ روز پس از آخرین نزدیکی، جمع آوری شود. نمونه جمع آوری شده باید در فاصله بسیار کوتاه (حداکثر یک ساعت) بعد از انزال مورد آزمایش قرار گیرد.

مایع منی از ترشحات قسمت های مختلف دستگاه تولید مثل مردان تشکیل می شود. اسپرم های تولید شده در بیضه تنها ۵% از حجم این مایع را تشکیل می دهند و بقیه مایع منی را ترشحات سایر غدد ضمائم جنسی شامل غدد پایه ای مثانه، غده پروستات و کیسه های منی تشکیل می دهند. اولین قسمت مایع منی در انزال حاوی بیشترین تعداد اسپرم با بهترین تحرک می باشد.

به کمک آزمایش منی اطلاعات مفیدی در مورد تعداد، شکل ظاهری و توانایی حرکت اسپرم ها به دست می آید. اسپرم طبیعی دارای سه قسمت سر بیضی شکل، تنه و دم با حرکت موجی شکل می باشد. کم بودن تعداد اسپرم می تواند علامتی از یک بیماری مانند انسداد مجرا، کم بودن سطح هورمون تستوسترون و یا حرکت معکوس منی به درون مثانه باشد.
تب و افزایش درجه حرارت بدن، از دیگرعوامل کاهنده تعداد اسپرم می باشد. بعضی از مردان ممکن است دارای تعداد اسپرم کافی باشند اما این اسپرم ها توانایی حرکت در دستگاه تناسلی زن و رسیدن به تخمک را نداشته باشند. همچنین اسپرم هایی که از نظر شکل ظاهری طبیعی نباشند ممکن است در نفوذ به تخمک و عمل لقاح موفق نباشند.